Location in
Brest Region

Transliteration from Russian: Zavershany, transliteration from Belorussian: Zavyarshany.

Name on Russian: Завершаны.

Name on Belorussian: Завяршаны.

Name on Latin Belorussian: Zaviaršany.


Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite