Location in
Brest Region

Transliteration from Russian: Novosyolki, transliteration from Belorussian: Navasyolki.

Name on Russian: Новосёлки.

Name on Belorussian: Навасёлкі.

Name on Latin Belorussian: Navasiolki.

Other possible spellings: Novosiolki, Navasyolki.


Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite