Location in
Brest Region

Zhemchuzhnensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Zhemchuzhny, tansliteration from Belorussian: Zhamchuzhny.

Name on Russian: Жемчужный.

Name on Belorussian: Жамчужны.

Name on Latin Belorussian: Žamčužny.




Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite