Location in
Brest Region

Pleshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Zavidchitsy, tansliteration from Belorussian: Zavidchytsy.

Name on Russian: Завидчицы.

Name on Belorussian: Завідчыцы.

Name on Latin Belorussian: Zavidčycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite