Location in
Brest Region

Yakovchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Zaluzie, tansliteration from Belorussian: Zaluzze.

Name on Russian: Залузье.

Name on Belorussian: Залуззе.

Name on Latin Belorussian: Zaluzzie.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite