Location in
Brest Region

Brodnitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Yevlashi, tansliteration from Belorussian: Yevlashy.

Name on Russian: Евлаши.

Name on Belorussian: Еўлашы.

Name on Latin Belorussian: Jeŭlašy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite