Location in
Brest Region

Lyshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Yatskovichi, tansliteration from Belorussian: Yatskavichy.

Name on Russian: Яцковичи.

Name on Belorussian: Яцкавічы.

Name on Latin Belorussian: Jackavičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite