Location in
Brest Region

Polonkovsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Yagodnaya, tansliteration from Belorussian: Yagadnaya.

Name on Russian: Ягодная.

Name on Belorussian: Ягадная.

Name on Latin Belorussian: Jahadnaja.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite