Location in
Brest Region

Telekhansky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Vygonoshchi, tansliteration from Belorussian: Vyganashchy.

Name on Russian: Выгонощи.

Name on Belorussian: Выганашчы.

Name on Latin Belorussian: Vyhanaščy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite