Location in
Brest Region

Pleshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Velyatichi, tansliteration from Belorussian: Vyalyatsichy.

Name on Russian: Велятичи.

Name on Belorussian: Вяляцічы.

Name on Latin Belorussian: Vialiacičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite