Location in
Brest Region

Novomyshsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Tyukhnevichi, tansliteration from Belorussian: Tsyukhnavichy.

Name on Russian: Тюхневичи.

Name on Belorussian: Цюхнявічы.

Name on Latin Belorussian: Ciuchniavičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite