Location in
Brest Region

Transliteration from Russian: Torgoshitsy, transliteration from Belorussian: Targoshytsy.

Name on Russian: Торгошицы.

Name on Belorussian: Таргошыцы.

Name on Latin Belorussian: Tarhošycy.


Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite