Location in
Brest Region

Ozyatsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Tomashki, tansliteration from Belorussian: Tamashki.

Name on Russian: Томашки.

Name on Belorussian: Тамашкі.

Name on Latin Belorussian: Tamaški.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite