Location in
Brest Region

Zhemchuzhnensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Tiuntsy, tansliteration from Belorussian: Tsivuntsy.

Name on Russian: Тиунцы.

Name on Belorussian: Цівунцы.

Name on Latin Belorussian: Civuncy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite