Location in
Brest Region

Lesnyansky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Svoyashki, tansliteration from Belorussian: Svayashki.

Name on Russian: Свояшки.

Name on Belorussian: Сваяшкі.

Name on Latin Belorussian: Svajaški.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite