Location in
Brest Region

Pleshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Sachkovichi, tansliteration from Belorussian: Sachkavichy.

Name on Russian: Сачковичи.

Name on Belorussian: Сачкавічы.

Name on Latin Belorussian: Sačkavičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite