Location in
Brest Region

Zherebkovichsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Romashki, tansliteration from Belorussian: Ramashki.

Name on Russian: Ромашки.

Name on Belorussian: Рамашкі.

Name on Latin Belorussian: Ramaški.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite