Location in
Brest Region

Radchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Ponizhie, tansliteration from Belorussian: Panizhzha.

Name on Russian: Понижье.

Name on Belorussian: Паніжжа.

Name on Latin Belorussian: Panižža.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite