Location in
Brest Region

Odrizhinsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Podyshche, tansliteration from Belorussian: Padyshcha.

Name on Russian: Подыще.

Name on Belorussian: Падышча.

Name on Latin Belorussian: Padyšča.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite