Location in
Brest Region

Pleshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Pleshchitsy, tansliteration from Belorussian: Pleshchytsy.

Name on Russian: Плещицы.

Name on Belorussian: Плешчыцы.

Name on Latin Belorussian: Plieščycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite