Location in
Brest Region

Yakovchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Pantyukhi, tansliteration from Belorussian: Pantsyukhi.

Name on Russian: Пантюхи.

Name on Belorussian: Панцюхі.

Name on Latin Belorussian: Panciuchi.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite