Location in
Brest Region

Gvoznitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Orlyanka, tansliteration from Belorussian: Arlyanka.

Name on Russian: Орлянка.

Name on Belorussian: Арлянка.

Name on Latin Belorussian: Arlianka.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite