Location in
Brest Region

Transliteration from Russian: Novye Voykovichi, tansliteration from Belorussian: Novyya Voykavichy.

Name on Russian: Новые Войковичи.

Name on Belorussian: Новыя Войкавічы.

Name on Latin Belorussian: Novyja Vojkavičy.