Location in
Brest Region

Transliteration from Russian: Novye Lyshchitsy, tansliteration from Belorussian: Novyya Lyshchytsy.

Name on Russian: Новые Лыщицы.

Name on Belorussian: Новыя Лышчыцы.

Name on Latin Belorussian: Novyja Lyščycy.