Location in
Brest Region

Novomyshsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Mogilyany, tansliteration from Belorussian: Magilyany.

Name on Russian: Могиляны.

Name on Belorussian: Магіляны.

Name on Latin Belorussian: Mahiliany.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite