Location in
Brest Region

Pleshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Mestkovichi, tansliteration from Belorussian: Mestkavichy.

Name on Russian: Местковичи.

Name on Belorussian: Месткавічы.

Name on Latin Belorussian: Miestkavičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite