Location in
Brest Region

Yakovchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Matyasy, tansliteration from Belorussian: Matsyasy.

Name on Russian: Матясы.

Name on Belorussian: Мацясы.

Name on Latin Belorussian: Maciasy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite