Location in
Brest Region

Lyshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Lyshchitsy, tansliteration from Belorussian: Lyshchytsy.

Name on Russian: Лыщицы.

Name on Belorussian: Лышчыцы.

Name on Latin Belorussian: Lyščycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite