Location in
Brest Region

Khidrinsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Lyakhchitsy, tansliteration from Belorussian: Lyakhchytsy.

Name on Russian: Ляхчицы.

Name on Belorussian: Ляхчыцы.

Name on Latin Belorussian: Liachčycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite