Location in
Brest Region

Novomyshsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Lugovaya, tansliteration from Belorussian: Lugavaya.

Name on Russian: Луговая.

Name on Belorussian: Лугавая.

Name on Latin Belorussian: Luhavaja.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite