Location in
Brest Region

Gorodnyansky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Luchitsa, tansliteration from Belorussian: Luchytsa.

Name on Russian: Лучица.

Name on Belorussian: Лучыца.

Name on Latin Belorussian: Lučyca.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite