Location in
Brest Region

Pleshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Losichi, tansliteration from Belorussian: Losichy.

Name on Russian: Лосичи.

Name on Belorussian: Лосічы.

Name on Latin Belorussian: Losičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite