Location in
Brest Region

Pleshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Krasovo, tansliteration from Belorussian: Krasava.

Name on Russian: Красово.

Name on Belorussian: Красава.

Name on Latin Belorussian: Krasava.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite