Location in
Brest Region

Duboysky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Konchitsy, tansliteration from Belorussian: Konchytsy.

Name on Russian: Кончицы.

Name on Belorussian: Кончыцы.

Name on Latin Belorussian: Končycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite