Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Koldychevo, tansliteration from Belorussian: Kaldycheva.

Name on Russian: Колдычево.

Name on Belorussian: Калдычэва.

Name on Latin Belorussian: Kaldyčeva.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite