Location in
Brest Region

Pleshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Knubovo, tansliteration from Belorussian: Knubava.

Name on Russian: Кнубово.

Name on Belorussian: Кнубава.

Name on Latin Belorussian: Knubava.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite