Location in
Brest Region

Valishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Kletnaya, tansliteration from Belorussian: Klyatnaya.

Name on Russian: Клетная.

Name on Belorussian: Клятная.

Name on Latin Belorussian: Kliatnaja.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite