Location in
Brest Region

Valishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Khvorosno, tansliteration from Belorussian: Khvarosna.

Name on Russian: Хворосно.

Name on Belorussian: Хваросна.

Name on Latin Belorussian: Chvarosna.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite