Location in
Brest Region

Goncharovsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Khotyazh, tansliteration from Belorussian: Khatsyazh.

Name on Russian: Хотяж.

Name on Belorussian: Хацяж.

Name on Latin Belorussian: Chaciaž.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite