Location in
Brest Region

Gorodnyansky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Gorodnaya, tansliteration from Belorussian: Garadnaya.

Name on Russian: Городная.

Name on Belorussian: Гарадная.

Name on Latin Belorussian: Haradnaja.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite