Location in
Brest Region

Pleshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Gornovo, tansliteration from Belorussian: Gornava.

Name on Russian: Горново.

Name on Belorussian: Горнава.

Name on Latin Belorussian: Hornava.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite