Location in
Brest Region

Yaglevichsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Gichitsy, tansliteration from Belorussian: Gichytsy.

Name on Russian: Гичицы.

Name on Belorussian: Гічыцы.

Name on Latin Belorussian: Hičycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite