Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Dushkovtsy, tansliteration from Belorussian: Dushkavtsy.

Name on Russian: Душковцы.

Name on Belorussian: Душкаўцы.

Name on Latin Belorussian: Duškaŭcy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite