Location in
Brest Region

Svyatovolsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Dolgaya, tansliteration from Belorussian: Dovgaya.

Name on Russian: Долгая.

Name on Belorussian: Доўгая.

Name on Latin Belorussian: Doŭhaja.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite