Location in
Brest Region

Zhemchuzhnensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Dekoly, tansliteration from Belorussian: Dzekaly.

Name on Russian: Деколы.

Name on Belorussian: Дзекалы.

Name on Latin Belorussian: Dziekaly.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite