Location in
Brest Region

Transliteration from Russian: Chizhevshchina, tansliteration from Belorussian: Chyzhevshchyna.

Name on Russian: Чижевщина.

Name on Belorussian: Чыжэўшчына.

Name on Latin Belorussian: Čyžeŭščyna.