Location in
Brest Region

Stavoksky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Chenchitsy, tansliteration from Belorussian: Chenchytsy.

Name on Russian: Ченчицы.

Name on Belorussian: Чэнчыцы.

Name on Latin Belorussian: Čenčycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite