Location in
Brest Region

Yakovchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Borzdily, tansliteration from Belorussian: Barzdzily.

Name on Russian: Борздилы.

Name on Belorussian: Барздзілы.

Name on Latin Belorussian: Barzdzily.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite