Location in
Brest Region

Merchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Bastychi, tansliteration from Belorussian: Bastychy.

Name on Russian: Бастычи.

Name on Belorussian: Бастычы.

Name on Latin Belorussian: Bastyčy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite